Informaci o souvisejících stavbách

Etapa 0002 – Stávající vodní linka. Koncepce rekonstrukce a modernizace Stávající vodní linky prošla v roce 2014 revizí na základě vyhodnocení provozních výsledků ÚČOV za posledních deset let, s přihlédnutím ke změnám v produkci odpadních vod a jejich kvalitě za toto desetiletí. Z této revize bude vycházet zadání pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, jejíž zpracování je plánováno na rok 2016. Hlavní město Praha předpokládá realizaci etapy 0002 nejpozději v roce 2020.

Etapa 0003 – Kalové hospodářství. Kalové hospodářství ÚČOV bylo dílčími investičními akcemi modernizováno a intenzifikováno tak, že je schopno ve střednědobém horizontu i po uvedení NVL do provozu zajistit zpracování kalů z ÚČOV v současné technické koncepci (anaerobní stabilizace kalů, energetické využití vyprodukovaného bioplynu, výstup stabilizovaného kalu v sušině cca 30 % k dalšímu využití mimo Císařský ostrov). V roce 2016 bude stanoveno cílové řešení kalového hospodářství s předpokladem dokončení realizace nejpozději v roce 2022.

Etapa 0004 - Nátokový labyrint – levý břeh. Stavba je připravena, realizace byla odložena s ohledem na finanční možnosti HMP. Realizace bude navazovat na dokončení etapy 0001 – NVL.

Etapa 0005 - Nátokový labyrint – pravý břeh. Stavba je připravena, realizace byla odložena s ohledem na finanční možnosti HMP. Realizace bude navazovat na dokončení etapy 0001 – NVL.

Etapa 0007 – Nátoky na ÚČOV (vybrané objekty). Etapa se skládá ze tří samostatných částí.

První část zahrnovala přípravné práce pro stavbu NVL a realizaci Překladiště s přidruženými objekty, které je nezbytné pro dopravu vytěženého výkopku ze stavební jámy NVL, stavebních materiálů a zpětnou dopravu obsypového materiálu podle podmínek stanovených rozhodnutím o umístění stavby. Tato část etapy je dokončena.

Druhou částí etapy je realizace Hlavní čerpací stanice a přidružených objektů. Hlavní čerpací stanice bude po dokončení zajišťovat čerpání odpadních vod pro novou i stávající vodní linku a je jednou z rozhodujících podmínek pro uvedení NVL do zkušebního provozu. Realizace této části etapy 0007 bude zahájena v listopadu 2015.

Realizace třetí část etapy (Hrubé předčištění stoky E, F a přidružené objekty) se předpokládá po dokončení NVL.

Etapa 0008 – Kompenzační opatření. Opatření pro minimalizaci vlivu realizace Nové vodní linky na povodňové průtoky - Kompenzační opatření – se skládají ze dvou částí. V první fázi jsou v roce 2015 realizována provizorní opatření na plavebních komorách Podbaba a rekultivace území v prostoru nad NVL (směrem proti proudu Vltavy). V druhé fázi bude jako součást těchto opatření realizován definitivní uzávěr horního plavebního kanálu Podbaba. Dokončení druhé fáze se předpokládá nejpozději v roce 2019.