Technické řešení Nové vodní linky

Splaškové odpadní vody přiváděné stokovou sítí budou rozděleny mezi novou vodní linku a stávající ÚČOV. Nová vodní linka je navržena jako kaskádová aktivace s regenerační nádrží vratného kalu. Mechanické předčištění odpadní vody je na lamelových usazovacích nádržích, kde se čistí i část průtoku srážkových vod. Kaskádová aktivace je rozdělena do 4 samostatných linek s podélnými dosazovacími nádržemi. Odtok z dosazovacích nádrží je zaveden na třetí stupeň čištění, kde probíhá v lamelových usazovacích nádržích chemické odstraňování fosforu.

Produkovaný primární, přebytečný aktivovaný kal a kal ze třetího stupně čištění je čerpán do stávajícího kalového hospodářství na ÚČOV, které je společné pro obě vodní linky.

Množství odpadní vody přitékající na novou vodní linku a ÚČOV bude řiditelné. Základní rozdělení průtoků je sice 50 : 50, ale prakticky bude možné měnit rozdělení až do vyčerpání látkové či hydraulické kapacity více zatížené linky. Určitý minimální průtok odpadní vody NVL i SVL ÚČOV však musí být zachován.

Součástí nové linky je mechanicko-chemické čištění 3 m3/s srážkových vod. Maximální hydraulická kapacita biologického stupně je 6 m3/s po dobu maximálně jedné hodiny v průběhu dne. Tato kapacita bude využita při přerušení provozu stávající ÚČOV z důvodu její rekonstrukce. Průtok 6 m3/s novou linkou zajistí biologické čištění veškerého průtoku splaškových vod neovlivněných srážkovými vodami, odtokové parametry požadované pro “citlivé oblasti” však v tomto období nebudou dosaženy. Maximální hydraulická kapacita třetího stupně čištění je pouze 4,1 m3/s. Pro biologické čištění odpadních vod je navržena nízko zatěžovaná aktivace s odstraňováním nutrientů doplněná o terciární stupeň čištění včetně srážení fosforu a dávkování externího substrátu. Primární sedimentace s lamelovou vestavbou (Densadeg 4D) pracuje s vysokou účinností s možností dávkování organického polymerního flokulantu a anorganického koagulantu na bázi železa. Vyšší míra zastoupení nitrifikačních bakterií se zajišťuje pomocí bioaugmentace nitrifikačních bakterií, tj. zavedením fugátu z odvodňování kalů do regenerační nádrže. Tím se výrazně zvyšuje stabilita procesu nitrifikace.

Dosažení požadované koncentrace fosforu na odtoku se zajistí následným chemickým srážením fosforečnanů a separací vzniklého kalu v lamelových sedimentačních nádržích (Densadeg 2D).

Návrh technologie čištění je v souladu se zákonem VaK č.274/2001Sb a v souladu se závaznou normou ČSN 756401.