Vliv na provoz stávající ÚČOV

Po dobu výstavby Nové vodní linky ÚČOV (NVL) budou i nadále veškeré odpadní vody hlavního města Prahy čištěny na Stávající vodní lince ÚČOV (SVL). Staveniště NVL je odděleno od areálu stávající čistírny a její provoz nebude stavbou ovlivněn.

Při uvádění dokončené NVL do provozu a při jejím následném zkušebním provozu bude zatížení SVL postupně snižováno.

Veškerá produkce kalů z obou vodních linek bude zpracovávána v Kalovém hospodářství současné ÚČOV, které je kapacitně dostačující i pro zvýšenou produkci kalů po uvedení NVL do provozu.