Nová vodní linka pražské čistírny má stavební povolení, začíná se stavět

Pražská Ústřední čistírna odpadních vod se začíná modernizovat, stavební povolení na výstavbu nové vodní linky a související úpravy nabylo dnešního dne právní moci. Od 10. října se tak na pražském Císařském ostrově začne se stavebními pracemi, které budou trvat 30 měsíců. Oznámily to dnes primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová a radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Jana Plamínková.

„Jsem ráda, že se po mnoha letech konečně daří splnit náš závazek vůči Evropské unii. Nová vodní linka se bude stavět v režimu, který hlavnímu městu bude garantovat pevnou cenu a čas výstavby. Jedná se o první etapu, při které vznikne moderní nová vodní linka, na níž Praha čekala mnoho let,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Podle radní Jany Plamínkové je důležité, že samotná stavba bude mít minimální negativní dopad na život Pražanů. „Čtyři pětiny vytěžené zeminy se budou odvážet po vodě na skládku u Mělníka, po silnici tedy bude jezdit opravdu jenom několik aut denně. Chci upozornit, že po skončení stavby nové vodní linky bude nutné ještě rekonstruovat stávající čistírnu odpadních vod. Teprve pak začne Praha plnit limity, ke kterým se zavázala Česká republika v rámci přístupových dohod při našem vstupu do EU,“ řekla Jana Plamínková.

Správcem stavby je Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Předseda jejího představenstva Petr Žejdlík uvedl, že počínaje 10. říjnem bude stavba zahájena, protože zhotovitel má povinnost začít do 24 hodin poté, co stavební povolení nabude právní moci. „Na stavbách probíhaly některé práce již nyní na základě právoplatných částečných stavebních povolení s cílem připravit staveniště pro vlastní zahájení stavebních prací. Pro současnou etapu realizace, tedy stavbu nové vodní linky a související části stavby, platí celková cena 5,8 miliard korun bez DPH a termín dokončení za 30 měsíců,“ dodal Petr Žejdlík.

Zahájení celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově dne 10. 10. 2015

Účastníci výstavby  
OBJEDNATEL: Hlavní město Praha
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Odbor strategických investic MHMP
SPRÁVCE STAVBY: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
ZHOTOVITEL: Sdružení ÚČOV Praha
STAVEBNÍ ČÁST: SMP CZ, a.s.
  HOCHTIEF CZ, a.s.
TECHNOLOGICKÁ ČÁST: Degrémont
  WTE Wassertechnik GmbH
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:   Sweco Hydroprojekt, a.s.

 

Smlouva o Dílo byla na základě výsledků veřejné soutěže uzavřena 11. 10. 2011. Pokyn k zahájení plnění Smlouvy o Dílo udělil Objednatel Zhotoviteli 25. 9. 2013. Stavební povolení nabylo právní moc/vykonatelnost dne 9. 10. 2015. Stavba bude fakticky zahájena v souladu se smlouvou dne 10. 10. 2015. Od tohoto data běží povinnost Zhotovitele dokončit Dílo do 30 měsíců.

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově je investicí Hlavního města Prahy a v jeho investičním plánu je vedena jako soubor etap stavby č. 6963. Hlavní město Praha v současné době jedná o možnosti podílu financování přestavby a rozšíření ÚČOV ze zdrojů OPŽP v rámci finančního období 2014–2020, eventuálně z jiných (národních) zdrojů.

Stavbu č. 6963 jako celek v současné době tvoří:

V současné době je realizována etapa 0001 – Nová vodní linka, část etapy 0007 – Nátoky na ÚČOV (Hlavní čerpací stanice a přidružené objekty) a etapa 0008 – Kompenzační opatření.

Cena NVL podle Smlouvy o dílo uzavřené 11. 10. 2011 byla za všechny projektové činnosti, inženýrské a související služby a realizaci kompletní stavební a technologické části Nové vodní linky, včetně Fáze A Zkušebního provozu, 6.033.000.000 Kč bez DPH.  Dodatkem č. 1 k této smlouvě byla po vzájemné dohodě Prahy a Sdružení cena upravena na 5.786.594.898 Kč bez DPH. K tomu přistoupí náklady provozování Nové vodní linky v průběhu dvanáctiměsíčního Zkušebního provozu Fáze B, které budou účtovány podle skutečně vyčištěného množství odpadních vod a jsou předběžně stanoveny na 185.620.900 Kč bez DPH.

Praha 9. 10. 2015


Adriana Krnáčová - primátorka hl. m. Prahy (ANO)

Do funkce zvolena 26. 11. 2014. Působnost v oblasti legislativy, veřejné správy, protikorupčních opatření, vnitřních vztahů, vnějších vztahů, zahraničních vztahů, vědy, výzkumu a inovací, informatiky.


RNDr. Jana Plamínková - radní hl. m. Prahy (TROJKOALICE)

Do funkce zvolena 26. 11. 2014. Působnost v oblasti Infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.


Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis 

Vít Hofman Mediacentrum MHMP 
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy                  
Tel.: 778 737 868, 236 002 080  
Fax: 236 007 096   
E-mail: vit.hofman@praha.eu E-mail: mediacentrum@praha.eu
Facebook: www.facebook.com/prahaeu  
   
Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1