Souhrnná informace o Nové vodní lince

2004  zahájení přípravy podle současné koncepce 
2005  změna územního plánu umožňující realizaci stavby v prostoru Císařského ostrova, souhlasné stanovisko EIA, žádost o financování z Fondu soudržnosti EU, zpracována DUR a podána žádost o ÚR 
2006  rozhodnutí o etapizaci 
2008  podána žádost o finanční podporu etap 0001 – Nová vodní linka, 0004 a 0005 – nátokové labyrinty z OPŽP 
2009  nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby 
2010  vyhlášeno zadávací řízení na Zhotovitele etapy 0001 – Nová vodní linka 
2011  vybrána nabídka Sdružení ÚČOV Praha (SMP CZ, Hochtief CZ, Degremont, WTE Wassertechnik) 
2011 podepsán Souhrn smluvních dohod k etapě 0001 – Nová vodní linka s nabídkovou cenou 6.218.620.900 Kč bez DPH 
2012  Řídící výbor OŽP na MŽP nedoporučil projekt k realizaci a odsouhlasil ukončení jeho administrace 
25.9.2013  pokyn Objednatele Zhotoviteli k zahájení realizace etapy 0001 – NVL ve smyslu Souhrnu smluvních dohod 
19.12.2013 uzavřen dodatek SOD č. 1, cena dodávky NVL upravena na 5.786.594.898 Kč bez DPH. 
8.1.2014  předložení návrhu DSP k odsouhlasení Objednatelem 
25.3.2014 podání žádosti o vydání stavebního povolení a o povolení k nakládání s vodami 
23.3.2015  vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami 
9.10.2015 nabytí právní moci stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami 
10.10.2015 zahájení realizace etapy 0001 – NVL
18.9.2018 plánované dokončení realizace NVL, včetně Zkušebního provozu Fáze A
19.9.2018 Zahájení zkušebního provozu NVL
28.12.2019 plánované dokončení Zkušebního provozu Fáze B