Přínos modernizace

Ústřední čistírna odpadních vod pro hlavní město Prahu (ÚČOV) nesplňuje dlouhodobě požadavky současné národní i evropské legislativy na kvalitu vypouštěných vyčištěných odpadních vod, zejména v ukazateli dusík a fosfor. V obou případech se jedná o prvky, které mají nepříznivé dopady na celý vodní ekosystém.

Cílem modernizace je provést nápravu ve dvou krocích. Prvním je vybudování Nové vodní linky ÚČOV, která už sama o sobě přispěje výrazně ke zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod vypouštěných do Vltavy. Ve druhém kroku bude provedena modernizace Stávající vodní linky ÚČOV, kterou bude zabezpečeno odstraňování dusíku a fosforu na stanovené hodnoty i při nevyšším zatížení čistírny odpadními vodami.

Nová vodní linka ÚČOV je navržena jako plně zakrytá, s chemickou nebo biologickou dezodorizací procesního vzduchu vypouštěného z čistírny do ovzduší. Moderní architektonicko-urbanistické řešení areálu, a jeho jednotlivých technologických celků, přispěje ke zlepšení celkového prostředí v Trojské kotlině.